Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Evertebrater (virvelløse dyr)

Evertebrater omfatter et stort antall grupper av ”laverestående” organismer, bl.a. insekter. Noen av disse artsgruppene er i tillegg ekstremt tallrike, f.eks. er det registrert nesten 3500 arter av biller i Norge hvorav 784 er på rødlisten! Det sier seg selv at det er vanskelig å få en noenlunde god oversikt over forekomsten av evertebrater i en kommune, men lokaliteter med rødlistede evertebrater må selvsagt veies like tungt som andre rødlisteforekomster. Problemet er at den påkrevde ekspertisen i forhold til identifikasjon er en sjelden kunnskap, og undersøkelser som retter seg spesifikt mot disse artsgruppene blir sjelden pålagt i f.eks. konsekvensutredninger ved naturinngrep.

Biologiske undersøkelser i Ørstafjorden, bla. rettet mot virvelløse bunndyr, er sammenfattet av Bang (1982). Virvelløse dyr fra Ørstavassdraget er omtalt av Haaland et al. (1981). Flere avisartiker og notat fra Fylkesmannen som omtaler nasjonalt viktige forekomster av elveperlemusling, først og fremst i Åmdalselva, men også i Bondalselva og Bjørdalselva (Wangen 1993, 2000).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI