Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Fisk

Feltbiologiske arbeider rettet mot fisk i Ørsta er alle mer tilknyttet generell vassdrags-problematikk (konsekvenser av regulering, verneplanregistreringer og konsekvensutredninger) enn undersøkelser spesifikt rettet mot fiskearter- og samfunn i biologisk mangfold-betydning. Publikasjoner som angår fiskebestander i Ørsta er derfor omtalt under naturtyper (vann/våtmark).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI