Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Fugler

Det foreligger ikke noen samlende oversikt over fuglefaunaen i Ørsta. Statusdelen av kommunens miljø- og ressursprogram (1994) slår fast at Ørsta har et rikt dyre- og fugleliv, men at oversikten over hvilke arter som finnes og status for den enkelte art er mangelfull.

Kommunen har så langt ett område som grunnet høy artsdiversitet både botanisk og ornitologisk er klassifisert som av nasjonal verneverdi (men foreløpig ikke omfattet av noen form for vern), det er Skorgeura. Videre er fem områder inkludert i lokale verneplaner gitt status som av regional verdi i forhold til ornitologiske forekomster, alle enten hekkeområder for sjøfugl i saltvann eller kombinerte hekke/raste/overvintringsområder i ferskvann eller brakkvann. Fire verneområder av lokal verneverdi er alle lokaliteter med funksjon for vannfugl.

Spesialundersøkelser og befaringer har konsentrert seg om rike løvskogslokaliteter (Skorgeura, sammenstilt av Oterhals 1994) eller verdi- og konfliktvurderinger i forhold til planlagte inngrep langs Ørstaelva (Munkejord 1982, NOF 1994, Kjoberg & Larsen 1998).

Naturbasen over viltobservasjoner i Ørsta viser at det meste av rødlistede fuglearter som er registrert hekkende, er knyttet til gammel naturskog (eks. hønsehauk, spetter). Få observasjoner av spetter er registrert i naturbasen, men Stenberg (2000) oppgir følgende innrapporterte hekkelokaliteter for rødlistede spetterarter i Ørsta: gråspett (5), hvitryggspett (11) og dvergspett (1).

Storlom og smålom er antatt forsvunnet eller nesten forsvunnet fra kommunen. Både hubro og kongeørn har en jevnt bra bestand i Ørsta. Det finnes også trolig en stor bestand av orrfugl, en rekke meget store leiker er registrert i naturbasen, men opplysningene er fra ca. 1985 eller tidligere.

Se ellers ; oversikt over ornitologiske publikasjoner i Rallus som nevner spesifikke funn av fuglearter fra Ørsta.
(Rallus ; medlemstidsskrift for Ornitologisk Forening avd. Møre og Romsdal)

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI