Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Pattedyr

Ørsta har, i likhet med resten av regionen, en stor og livskraftig hjortestamme. Trekkveiene til denne arten er godt dokumentert i kommunens naturbase (Viltområder). Rådyr ekspanderer i regionen, men det fremgår ikke av naturbasen eller andre skriftlige kilder hvor vidt arten er observert/etablert i Ørsta. Spesifikke undersøkelser rettet mot flaggermus i Møre og Romsdal påviste ikke andre arter enn nordflaggermus i Ørsta (Sunde & Grønningsæter 1999). Mest spesielt er trolig en relativt stor oterstamme, som har vært kartlagt i utvalgte områder (Olsen og Fagerhol 1999).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI