Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Floraen i Ørsta

SkogmarihåndVanlig nattfiolØrsta kommune har en stor variasjon i naturgitte forhold, noe som gir grunnlag for en rik flora. Selv om det er gjennomført en del kartleggingsarbeid i kommunen foreligger det ikke noen samlet oversikt over hvilke plantearter som finnes.

Når det gjelder rødlistede arter er det nylig utarbeidet en rapport som gir oversikt over rødlistearter av sopp, lav og planter i Møre og Romsdal (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998). I rapporten finnes også en grundig beskrivelse av registrerte funn i de enkelte kommuner.

I tabell 8 presenteres en generell oversikt over antall rødlistede arter i de ulike taksonomiske grupper i Norge og Møre og Romsdal. Så langt er det i Ørsta kommune påvist 9 arter som er rødlistet på den nasjonale lista (Tabell 9).

Tabell 8. Rødlistede arter fordelt på taxonomiske grupper i Norge og Møre og Romsdal. Etter Jordal & Gaarder (1995).


* = bare busk- og bladlav er vurdert
** = bare 13% av kjente arter er vurdert

Tabell 9. Antall rødlistearter av sopp, lav og karplanter registrert i Ørsta kommune (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI