Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Karplanter

På landsbasis regnes det med at ca. 1775 plantearter opptrer som stabilt forekommende i norsk natur og at 255 av disse kan karakteriseres som rødlistet (DN 1999). I Møre og Romsdal er det kjent 20 karplantearter av dem som står oppført som rødlistet nasjonalt. Antall rødlistede karplanter i Møre og Romsdal er derfor ganske beskjedent. Dette skyldes ikke mangel på kunnskap eller registreringer, slik som for lav, men heller at fylket ligger i en del av landet der disse ikke forekommer så hyppig. De fleste rødlistede karplantene finner vi i sørlige og sørøstlige deler av landet.

DN (1994) har foreslått fredning av følgende planter som også finnes i Møre og Romsdal: Alle fjellvalmuer (Papaver radicatum spp.), blåstjerne (Scilla verna), kvit skogfrue (Cephalanthera longifolia), marisko (Cypripedium calceolus), blodmarihånd (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta), engmarihånd (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), lappmarihånd (Dactylorhiza lapponica) og purpurmarihånd (Dactylorhiza purpurella) (DN-rapport 1994).

I Ørsta kommune er det påvist 6 arter rødlistede karplanter (tabell 11). Disse er solblom (Arnica montana), kvit skogfrue (Cephalanthera longifolia), en sauetelg-rase (Dryopteris expansa var. willeana), en sveve (Hieracium suecicum), kvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida) og muligens brunburkne (Asplenium adulterinum). Informasjon (inkl. kartfesting) av rødlistede karplanter finnes også på Fylkesmannens Miljøvernavdelings internettsider.

Tabell 11. Rødlistearter av karplanter registrert i Ørsta kommune (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1998). (Truethetskategoriene står definert under kap. 3.1 og følger Elvens utkast til rødliste for 1997). Funn i parentes er usikkert eller forkastet.

Spesifikke botaniske kartlegginger i Ørsta er få. Ved reinventering av kvit skogfrue i Leknes (Holtan & Grimstad 1999) ble det funnet ca. 500 planter på høyder 10 - 50 moh. og 40 - 50 planter på ca. 150 - 225 moh. Ellers rapporteres det at arten ble funnet spredt enkeltvis eller i små grupper i hele området. Andre orkidéarter som ble observert var vårmarihand (Dactylorhiza mascula) og nattfiol (Platanthera bifolia). Førstnevnte estimeres til noen tusen planter, mens sistnevnte til noen hundre. Leknes er inkludert i verneplanen for edelløvskog i Møre & Romsdal.

Generelle botaniske undersøkelser foreligger fra Ørstavassdraget (Odland 1981, Barlaup 1993, Pettersen & Hallaråker 2001) og fra myrområdene ved flyplassen på Hovden (Gaarder 1996).

Trusler mot arter og lokale bestander

Flere menneskeskapte faktorer innvirker på videre utvikling for rødlisteartene som finnes på landsbasis og på lokalt plan. Negative faktorer kan fremstå som en trussel for arter som allerede er truede eller sjeldne. Noen av faktorene som virker negativt inn på utviklingen er nevnt i tabellen som følger.

Tabell 12. Menneskeskapte faktorer som virker negativt inn på rødlistearter av sopp, lav og karplanter (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1998).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI