Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Lav

Den nasjonale reviderte rødlista for lav (Tønsberg et al. 1996) omfatter 69 arter makrolav og 20 arter skorpelav som vil havne på fremtidig rødliste. Av disse er 10 arter kjent fra Møre og Romsdal (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1998). Spesielle forekomster er ikke kjent fra Ørsta.

Det skal nevnes at kunnskap om sopp og lav generelt, og rødlistearter spesielt, er ganske dårlig. Mangel på registreringer av rødlistede lavarter betyr ikke at slike ikke forekommer, men det indikerer heller en mangel på registreringsarbeid.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI