Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Sopp

Det er funnet fire rødlistede sopparter i Ørsta (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998). Tre av disse er hensynskrevende mens en art er kategorisert som sjelden (Tabell 10). Et funn av vårbekksopp Vibrissea truncorum fra Lyngstøylvatnet i Ørsta er beskrevet av Michelsen og Bakken (1999), ut over dette er ingen spesifikke undersøkelser rettet mot denne gruppen kjent fra Ørsta (med unntak av ovenfor nevnte rapport om rødlistede arter i Møre & Romsdal).

Tabell 10. Rødlistearter av sopp registrert i Ørsta kommune (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1998). (Truethetskategoriene står definert under kap. 3.1).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI