Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Areal

De viktigste hovednaturtypene i Norge er arealer med fjell og kystheier (ca. 47%), skog (ca. 37%) og våtmark og vann (ca. 12%). Dyrket mark utgjør kun mellom 3 og 4 % av arealet.
Arealressursene i Ørsta fordeler seg på en litt annen måte. Av totalt 940,2 km2 areal er 805,1 km2 landareal og resten sjø. Av landarealet ligger 386 km2, eller 48%, på høyder over 600 moh og kan regnes som fjellområder med lite eller ingen skogdekning. Av de resterende 419 km2 er 22,6% produktiv skog, 13,2 % økonomisk drivverdig skog, 9% jordbruksareal i drift og 62,2 % ikke drivverdig skog, myr eller andre områder under 600 moh. (Ørsta kommune 1994)


Tabell 3. Arealmessig dekning (prosent) av de viktigste arealkategorier under 600 moh i Ørsta kommune (etter Ørsta kommune 1994)

Tabell 4. Høydemessig arealfordeling i Ørsta kommune (etter Ørsta kommune 1994).

 

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI