Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Biogeografi

Biogeografisk utgjør Norge sammen med Sverige, Finland og vest-Russland en floristisk overgangsone mellom en sirkumpolar nordlig region og en vesteuropeisk region. Mesteparten av landet ligger i den boreale sone, dvs. sonen som er dominert av arter knyttet til taigaen eller den boreale barskogen i øst.

Denne deles ofte i tre underkategorier; sørboreal, mellomboreal og nordboreal. En smal sone langs sørkysten av Norge danner nordgrensen for den nemorale sone som preger mesteparten av Mellom- og Sør-Europa.
Den boreonemorale sone utgjør overgangssonen mellom de to ovenfornevnte soner. Denne finner vi i områder på Sør- og Østlandet, samt i kyst- og fjordstrøk på Vestlandet.I nord danner den hemiarktiske sone er overgangssone mot den arktiske sone.

Mesteparten av Ørsta ligger i den sørboreale og mellomboreale sonen, som er karakteristert ved en blanding av barskogsdominerte områder med betydelig innslag av bjørke- og oredominteret løvskoger med innslag av mer varmekrevende edelløvskoger.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI