Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Fjell

Omlag halvparten av Norges landarealer ligger over den alpine skoggrensen. Høyden på skoggrensen varierer alt etter hvor i landet man befinner seg. Den er høyest i sentrale deler av Sør-Norge, ca. 1200 moh., og synker både nordover og vestover. Faktorer som danner grunnlaget for vegetasjonstypene i fjellet er snødekkets tykkelse og varighet samt kalkholdighet i berggrunnen (Fremstad & Elven 1991). Viktige naturtyper i fjellet er i følge DN (1999) kalkrike områder i fjellet, med utforminger som kalkrike rabber, kalkrike snøleier, kalkrike lesider og kalkrike bergknauser. I Møre og Romsdal finnes det en skarp høydegradient fra fjord til fjell og dette gjelder også for Ørsta. I kommunen er det ikke kjent store kalkrike områder i fjellet. Fjellparti fra Slogen ved Øye

Fjellnaturen i Ørsta innehar betydelige arealer som er definert som inngrepsfrie (DN 1995). Tre områder som helt eller delvis er lokalisert i Ørsta er inkludert som prioriterte inngrepsfrie naturområder i Møre og Romsdal (info: Fylkesmannens miljøvernsavdeling).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI