Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Geologi

Berggrunnsgeologisk hører området til Mørefeltet som er dominert av bunngneisser av prekambrisk alder. Hovedbergarten er stripet, båndet eller flammet gneis. Lokalt finnes forekomster av den ultrabasiske bergarten olivin.Rasmark i Standalsdalen

Løsavsetninger er dominert av breelv- og elveavsetninger som forekommer i de største dalføra med flat bunn. Ellers er skredavsetninger i de bratte fjellsidene karakteristisk for kommunen. Flere steder er rasmarkene mektige og har stor utbredning.

Berggrunnskart i skala 1:50.000 som dekker nordre del av kommunen er tilgjendelig i foreløpige utgaver fra NGU, i tilsvarende kart som serien M 711. Den sørlige delen dekkes foreløpig ikke av denne serien. Resten av kommunen dekkes av ”Berggrunnskart over Norge”, 1:1 million (Sigmond et al. 1984).

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI