Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Naturtyper

Naturtyper er ensartede økosystem og vi skiller mellom hovedtyper som kyst- og havstrand, skog, vann og våtmark, rasmarker og fjell. Disse hovedtypene kan så inndeles videre i en rekke naturtyper.Kolåsnausa i Follestaddalen

Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen retter seg inn mot ulike naturtyper. DN (1999) har identifisert 56 ulike naturtyper som på grunn av sin egenart er truet, sjeldne eller spesielt artsrike og derfor spesielt viktige å identifisere for bevaring av lokalt biologisk mangfold.

På Naturnett Ørsta har vi strukturert omtale av de ulike naturtyper etter samme inndeling som DN's håndbok 13 med unntak av at myr er slått sammen med vann og våtmark.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI