Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Rasmark

Denne hovednaturtypen er svært utbredt i Ørsta kommune, og forekommer ofte i mosaikk med bjørkedominert skog nær skoggrensen. Sørvendte rasmarker er en prioritert naturtype ved kartlegging av Rasmark i Nordangsdalenbiologisk mangfold (DN 1999), siden de er spesielt artsrike og ofte har innslag av krevende og rødlistede arter. Naturtypen er som regel dårlig kartlagt, men Holtan og Grimstad (2001) har bl.a. påvist viktige forekomster av den rødlistede orkidéen kvitkurle i en rekke rasmarker på Sunnmøre. Spesifikke undersøkelser rettet mot rasmarker i Ørsta er ikke kjent og bør inngå i videre kartlegging av biomangfoldet i kommunen.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI