Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Viktige områder

Ikke alle viktige naturområder er omfattet av noen form for vern. Tematiske verneplaner har fokus på nasjonalt og regionalt viktige forekomster innen ett tema, men vil ofte ikke fange opp områder som er lokalt viktige.
Et område kan også ha en spesiell økologisk funksjon, f.eks. som spredningskorridor, selv om naturtypen i utgangspunktet ikke er sjelden.
Den kunnskapen som foreløpig er oppsummert på Naturnett Ørsta er i stor grad hentet ut av ulike tematiske verneplaner for Kyst og havstrand, Edelløvskog , myr , kulturlandskap og vassdrag.

To hovednaturtyper som foreløpig ikke har fått ”egne” verneplaner er fjell og rasmark. Begge er til stede i Ørsta komune, og særlig i rasmarkene er det stort potensiale for å finne verdifulle biomangfoldforekomster. Feltarbeidet som NNI utførte sommeren 2001 vil kunne identifisere flere områder som har høy verdi, i det minste i lokal sammenheng.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI